Cele i działania

Plan działań

 

 Przyjęty na zebraniu założycielskim 16 listopada 2006

 

1.      Spotkanie założycielskie stowarzyszenie, zawiązanie Stowarzyszenia

 

2.      Działania związane z rejestracją Stowarzyszenia.

 

3.      Przygotowanie materiałów informacyjnych, propagowanie idei – zebrania z rodzicami i spotkania z uczniami.

 

4.      Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem pożytku publicznego w celu pozyskania 1%  podatku na rzecz inicjatyw stowarzyszenia.

 

5.      Udział w akcji, wykorzystanie środków.

 

6.      Zorganizowanie konkursu w związku z 60-leciem szkoły, ufundowanie nagrody.

 

7.      Współudział w organizacji uroczystości jubileuszowych.

 

8.      Uczestnictwo w życiu szkoły.

 

9.      Przekształcenie Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego.

 

 

 

Cele  działania

 

§ 5

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

 

1)       wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 

2)       rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży;

 

3)       promowanie twórczości młodzieży (literackiej, plastycznej, muzycznej) ;

 

4)       propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów poprzez zagospodarowanie czasu wolnego;

 

5)       działalność charytatywną na rzecz środowiska;

 

6)       integrację środowiska;

 

7)       promowanie działalności turystycznej, sportowej;

 

8)       pomoc psychologiczną i socjalną w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych młodzieży;

 

9)       poznawanie różnych kultur, języków, religii, w duchu tolerancji i otwartości;

 

10)   pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej;

 

11)   wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu  młodzieży zaniedbanej środowiskowo;

 

12)   integrację młodzieży w ramach unii europejskiej;

 

13)   pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych.

 

 

§ 6

Stowarzyszenie organizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

1)       aktywne pozyskiwanie darowizn;

 

2)       współdziałanie z I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Bolesławcu, administracją rządową i samorządową, organizacjami działającymi na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i kultury oraz środowiskami szkolnymi;

 

3)       organizowanie działalności szkoleniowej w formie: szkoleń, warsztatów, plenerów, zawodów sportowych, konfrontacji, koncertów, konkursów, kursów i konferencji;

 

4)       organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu;

 

5)       organizację zajęć psychologiczno – terapeutycznych;

 

6)       działalność wydawniczą, promującą twórczość literacką i plastyczną, prezentującą osiągnięcia i inną działalność statutową Stowarzyszenia;

 

7)       organizowanie bądź współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, imprez w środowisku szkolnym;

 

8)       fundowanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej;

 

9)       fundowanie pomocy socjalnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej;

 

10)   promowanie różnorodnych form działalności  I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu ;

 

11)   organizowanie działań turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju i poza granicami;

 

12)   organizowanie spotkań i form współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, działającymi w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. obozy językowe, integracyjne, inne..);

 

13)   gromadzenie środków na działalność stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych – składki członkowskie;

podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

 

Podobne wpisy

Erasmus + Creating Competent Citizens Using 4Cs.

Erasmus + Creating Competent Citizens Using 4Cs., to projekt, w ramach którego młodzież z sześciu krajów Europy będzie rozwijać i promować odpowiedzialne obywatelstwo, pracując jednocześnie nad rozwojem czterech podstawowych kompetencji: komunikacja kooperacja kreatywność...

Siedem szkół na szóstkę.Poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim

Główne cele i założenia projektu:     Informacja o rozpoczęciu projektu Niezbędne informacje dla uczniów i rodziców REGULAMIN _REKRUTACJI Wymagane dokumenty (do pobrania i wypełnienia przez...

DKK

DKK

Od września 2013 roku działa w szkole Dyskusyjny Klub Książki   Zasady DKK: szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii tym lepiej, nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów, nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać...